Finance pro nefinanční manažery

Alice Koňáková

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Mám zájem o školení
Cena: 5 500,- Kč bez DPH

Komu je školení určeno

 • Všem, kteří se ve své práci potkávají s financemi, ale přímo s nimi nepracují

Program

 • Shrnutí základních účetních principů
  • Princip podvojnosti a souvztažnosti účtů
  • Bilanční princip
  • Akruální princip
  • Rozdíly mezi zálohami a položkami časového rozlišení
  • Zásada vymezení okamžiku uznání výnosů
  • Rozdíl mezi příjmem a výnosem, nákladem a výdajem
  • Stručné představení finančních výkazů: rozvaha, výsledovka, pohyb vlastního kapitálu, cash flow
 • Praktické příklady na pochopení náplně jednotlivých položek rozvahy a výsledovky a manipulace účetní závěrky dle jednotlivých položek rozvahy a výsledovky
 • Vzájemné vazby mezi jednotlivými komponenty účetní závěrky (finanční výkazy vs. příloha v účetní závěrce)
 • Struktura rozvahy a výsledovky (CAS a IFRS – stručné porovnání)
  • Výnosy a náklady – hrubá marže, obrat, EBIT, EBITDA, výsledek hospodaření za účetní období
  • Majetek (dlouhodobý majetek/celková aktiva), rozdíl IFRS vs. CAS – IFRS 16
  • Finanční aktiva (definice, příklady z praxe)
  • Pohledávky (výpočet opravné položky – principy tvorby: (věková struktura, specifické, zajištění pohledávek), likvidita, doba obratu pohledávek
  • Zásoby – příklad účtování nákupu a prodeje zásob, změna stavu zásob, resp. aktivace vlastní výroby: princip a následný prodej – účetní zachycení (definice, příklady z praxe)
  • Peníze a banka (definice, příklady z praxe)
  • Vlastní kapitál (definice, příklady z praxe)
  • Rezervy (definice, příklady z praxe)
  • Závazky (definice, příklady z praxe)
  • Příklady ukazatelů likvidity, zadluženosti, profitability

Přínosy

 • Získáte stručný vhled do základních principů účetnictví
 • Rámcově pochopíte finanční výkaznictví
 • Seznámíte se se základními vazbami mezi jednotlivými komponenty účetní závěrky
 • Spojíte teoretické znalosti s praktickými příklady

ŠKOLENÍ BUDE PROBÍHAT PREZENČNÍ A ON-LINE FORMOU.