Obchodní podmínky – kurzy a semináře

1. KPMG Česká republika, s.r.o.

se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ: 005 53 115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 326 („KPMG”) poskytne Klientovi školení nebo soubor školení („Seminář“) .Registrace na Seminář zároveň slouží jako závazná objednávka („Registrace“) a spolu s těmito podmínkami upravuje smluvní vztah mezi Klientem a KPMG.

2. Závaznou Registraci na Seminář

zašlete obratem nejpozději 3 pracovní dny před datem konání Semináře. Registrovat se můžete prostřednictvím těchto webových stránek, případně si můžete registraci vytisknout a zaslat ji poštou na výše uvedenou adresu KPMG k rukám Martiny Kopsové.

3. Vyplněním a zasláním Registrace souhlasí Klient s podmínkami zde uvedenými.

4. Platební podmínky a vyúčtování

Klienti budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě Registrace zašleme Klientovi potvrzení o přijetí. Po prvotní registraci bude Klientovi zaslána faktura na adresu, kterou uvedl v registračním formuláři. Platbu je třeba provést do 2 týdnů ode dne vystavení faktury.

5. Vyrozumíme zároveň ty Klienty, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni

na jimi vybraný Seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení Registrace.

6. Zrušení, ukončení Semináře

Při neúčasti Klienta (nebo jeho náhradníka) platbu za Seminář budeme požadovat, pokud Klient nezruší svou účast na Semináři písemným oznámením doručeným na výše uvedenou adresu KPMG nebo e-mailem zaslaným KPMG nejméně 5 pracovních dní před termínem konání Semináře.

7. Informace o změnách

KPMG si vyhrazuje právo na změnu místa či data konání Semináře, změnu lektora. KPMG si dále vyhrazuje právo Seminář zrušit, zejména z organizačních a provozních důvodů. Klienti budou vždy včas písemně, e-mailem či telefonicky informování o všech výše uvedených změnách. Jestliže KPMG Seminář neuskuteční, a Klient platbu za Seminář již uhradil, bude Klientovi platba vrácena v plné výši.

8. Místo konání seminářů

Prostory KPMG na této adrese: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, popřípadě v jiném objektu, který KPMG zajistí.

9. Písemné materiály

Součástí převážné většiny Seminářů jsou písemné materiály, které obdrží Klient v průběhu Semináře. Klient může využít tyto materiály pro své potřeby nebo pro interní potřeby společnosti, která jej vyslala. Klient nesmí materiály poskytovat jakýmkoli dalším třetím osobám.

10. Na vyžádání vystavíme Klientovi potvrzení o účasti na semináři.

11. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Klient tímto souhlasí s tím, že KPMG bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uchovávat a zpracovávat osobní údaje o jeho osobě v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Klient souhlasí s tím, že tyto osobní údaje budou zpřístupněny také těmto společnostem patřícím do skupiny KPMG: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. (se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ: 496 19 187), KPMG Advisory, s.r.o. (se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ: 275 70 193) a KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář (se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ: 247 33 598).Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány společností KPMG pro účel plnění smluvních závazků, zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti KPMG může odvolat písemným oznámením doručeným na výše uvedenou adresu společnosti KPMG. Projeví-li Klient zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu KPMG povinna tuto informaci poskytnout. Klient má dále právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení KPMG na poskytnutou elektronickou adresu.

12. Omezení odpovědnosti

Smluvní strany se dohodly, že KPMG neodpovídá za škody nepřímé a následné, ztráty dat nebo ušlý zisk. Celková výše škody způsobená v příčinné souvislosti s plněním KPMG, kromě škody způsobené úmyslně, se omezuje do výše platby za Seminář.

13. Různé

Klienti jsou povinni před zahájením Semináře prokázat svou totožnost a zapsat se na seznam účastníků před začátkem Semináře a/nebo se zapsat do seznamu návštěv na recepci. Neprokázání totožnosti nebo nepřihlášení se na recepci může být důvodem k odmítnutí vstupu do místa konání Semináře. Vztahy mezi Klientem a KPMG založené Registrací a těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky. KPMG je oprávněna převést svá práva a povinnosti vyplývající z Registrace a těchto obchodních podmínek zcela nebo z části na jiné společnosti skupiny KPMG bez souhlasu Klienta.