Reference

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Ondřej Pilař – vedoucí odboru provizí

Ředitelem pojišťovny: Velmi zdařilá a propracovaná hra. Doporučuji zvýšit citlivost na cenu; vysoká cena pojištění neodůvodněná vyššími náklady zajišťuje velmi vysoký zisk - výhodné v hrách na méně kol - cca do 8 kol - kde zajistí výhru v Equity.

Ondřej Pilař
Vedoucí odboru provizí

PointPark Properties s.r.o., Lenka Mičianiková, Group Reporting Manager

Finančné oddelenia skupiny P3 parks absolvovali spoločné jednodenné školenie na splatnú a odloženú daň organizované KPMG Business Institute. Zámerom bolo získať prehľad ohĺadne typických položiek ovplyvńujúcích základ splatnej dane, ich dopadov na lokálnu odloženú daň a využitie efektivnej sadzby dane pre overenie správnosti výpočtu dane jako takej. Pochopenie jednotlivých častí tejto témy sme si mali možnosť preveriť prostrednictvom konkrétnych prikladov. Zároveň bolo vybraných nielkolko typov transakci, a tie boli bližšie rozobrané z pohľadu prístupu daňovej legislatívy v jednotlivých krajinách, kde P3 skupina posobí. Prostredníctvom tohoto školenia sme chceli zabezpečiť jednotné pochopenie odloženej dane naprieč jednotlivými krajinami jako aj zlepšenie kvality interného reportingu z pohľadu daní. Školenie určite splnilo naše očakávanie.

Lenka Mičianiková
Group Reporting Manager