Reference

BASALT CZ s.r.o., lng. Tomáš Petrů, ředitel a jednatel společnosti

Školení na Ochranu hospodářské soutěže, která pravidelně probíhají již od roku 2013, pod vedením lektorů KPMG jsou koncipována dle požadavků a cílů naší mateřské společnosti v Německu. Výklad byl vždy doplněn konkrétními ukázkami z praxe, což celý průběh školení výrazně obohatilo. Celkově hodnotíme tato školení jako velmi přínosná.

lng. Tomáš Petrů
Ředitel a jednatel společnosti

PointPark Properties s.r.o., Lenka Mičianiková, Group Reporting Manager

Finančné oddelenia skupiny P3 parks absolvovali spoločné jednodenné školenie na splatnú a odloženú daň organizované KPMG Business Institute. Zámerom bolo získať prehľad ohĺadne typických položiek ovplyvńujúcích základ splatnej dane, ich dopadov na lokálnu odloženú daň a využitie efektivnej sadzby dane pre overenie správnosti výpočtu dane jako takej. Pochopenie jednotlivých častí tejto témy sme si mali možnosť preveriť prostrednictvom konkrétnych prikladov. Zároveň bolo vybraných nielkolko typov transakci, a tie boli bližšie rozobrané z pohľadu prístupu daňovej legislatívy v jednotlivých krajinách, kde P3 skupina posobí. Prostredníctvom tohoto školenia sme chceli zabezpečiť jednotné pochopenie odloženej dane naprieč jednotlivými krajinami jako aj zlepšenie kvality interného reportingu z pohľadu daní. Školenie určite splnilo naše očakávanie.

Lenka Mičianiková
Group Reporting Manager