Reference

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Michal Novotný, vedoucí odboru účetnictví

Ředitelem pojišťovny: Hra zaujala rychlou prezentací výsledků a velmi zábavným losováním scénářů trhu, resp. katastrof. Nebyla sice jasná míra vlivu jednotlivých "nastavení" na celkové chování tržních podílů ani na výši nákladů, což však na druhou stranu dodávalo zajímavý moment překvapení. Následně bylo možné po několika interakcích dopad odhadnout.

Michal Novotný
Vedoucí odboru účetnictví

PointPark Properties s.r.o., Lenka Mičianiková, Group Reporting Manager

Finančné oddelenia skupiny P3 parks absolvovali spoločné jednodenné školenie na splatnú a odloženú daň organizované KPMG Business Institute. Zámerom bolo získať prehľad ohĺadne typických položiek ovplyvńujúcích základ splatnej dane, ich dopadov na lokálnu odloženú daň a využitie efektivnej sadzby dane pre overenie správnosti výpočtu dane jako takej. Pochopenie jednotlivých častí tejto témy sme si mali možnosť preveriť prostrednictvom konkrétnych prikladov. Zároveň bolo vybraných nielkolko typov transakci, a tie boli bližšie rozobrané z pohľadu prístupu daňovej legislatívy v jednotlivých krajinách, kde P3 skupina posobí. Prostredníctvom tohoto školenia sme chceli zabezpečiť jednotné pochopenie odloženej dane naprieč jednotlivými krajinami jako aj zlepšenie kvality interného reportingu z pohľadu daní. Školenie určite splnilo naše očakávanie.

Lenka Mičianiková
Group Reporting Manager