Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů oproti českým účetním standardům

Potřebujete získat základní přehled o vykazování podle IFRS a nemáte čas účastnit se vícedenních školení? Pak je série našich webinářů na téma základy IFRS určena právě Vám! Vyberte si ten modul, který Vás zajímá, nebo absolvujte všechny.

Lenka Zatylnyjová
Přihlásit na termínOn-line webinář
16. 10. 2024 - 6. 11. 2024  (09:00–11:00)
10 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termínOn-line webinář
16. 10. 2024  (09:00–11:00)
3 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termínOn-line webinář
23. 10. 2024  (09:00–11:00)
3 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termínOn-line webinář
31. 10. 2024  (09:00–11:00)
3 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termínOn-line webinář
6. 11. 2024  (09:00–11:00)
3 000,- Kč bez DPH

Série webinářů je věnována základním principům a pravidlům vykazování a oceňování podle IFRS. Zaměříme se zejména na oblasti, které se řeší jinak než v českých účetních předpisech (hmotný a nehmotný majetek, rezervy, výnosy apod.), díky čemuž získáte obecný přehled o odlišnostech IFRS oproti českým účetním standardům. V této sérii webinářů není zařazeno vykazování nájemních smluv podle IFRS 16, které je pro svou komplexitu pokryto samostatným školením.

Cena celé série je 10 000 Kč bez DPH.
Každý modul lze také absolvovat zvlášť. Cena jednoho modulu je 3 000 Kč bez DPH. 

Komu je školení určeno

 • Zaměstnancům účtáren zodpovědným za účetní závěrky podle IFRS
 • Zaměstnancům reportingových oddělení zabývajícím se sestavováním reportingových balíčků podle IFRS pro účely konsolidace podle IFRS
 • Zaměstnancům společností, které se chystají k přechodu na IFRS
 • Ostatním, kteří se setkávají s výkazy sestavenými podle IFRS a potřebují mít základní přehled o hlavních principech IFRS
 • Všem, kteří chtějí porozumět podstatným rozdílům mezi IFRS a českými účetními předpisy

Program MODUL 1 – Základní principy výkaznictví (16. 10. 2024)

 • IAS 1: koncepční rámec a struktura výkazů a přílohy podle IFRS
 • IAS 7: struktura výkazu o peněžních tocích
 • IAS 21: funkční měna a měna vykazování
 • IAS 8: účetní metody, změny v účetních odhadech a chyby
 • IFRS 5: ukončované činnosti

Program MODUL 2 – Dlouhodobý majetek (23. 10. 2024)

 • IAS 16: dlouhodobý hmotný majetek (např. komponentní odpisování, zbytková hodnota, přecenění na reálnou hodnotu, náhradní díly)
 • IAS 40: investice do nemovitostí
 • IAS 38: dlouhodobý nehmotný majetek (co může a co nemůže být kapitalizováno)
 • IAS 20: dotace na pořízení dlouhodobého majetku

Program MODUL 3 – Rezervy a opravné položky k nefinančnímu majetku (31. 10. 2024)

 • IAS 37: rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky
 • IAS 19: zaměstnanecké požitky
 • IAS 36: snížení hodnoty nefinančního aktiva
 • IFRS 5: aktiva držená k prodeji

Program MODUL 4 – Výnosy a finanční nástroje ve zkratce (6. 11. 2024)

 • IFRS 15: výnosy (5 kroků k rozeznání výnosů ve zkratce, specifické položky ve výkazech – smluvní aktiva, smluvní závazky, náklady na plnění smlouvy, náklady na smlouvu)
 • IFRS 9: finanční nástroje (pro nefinanční instituce – co je finančním nástrojem, prvotní a následné ocenění, specifika ocenění naběhlou hodnotou, jako je uplatnění efektivní úrokové sazby nebo opravná položka podle očekávané úvěrové ztráty)

Přínosy

 • Pochopíte podstatu a logiku IFRS koncepce
 • Porozumíte hlavním přístupům i pravidlům oceňování a vykazování podle IFRS a tím získáte základy pro sestavování převodových můstků mezi českým účetnictvím a IFRS pro účely reportingu nebo IFRS výkaznictví
 • Dokážete identifikovat rizikové oblasti ve Vaší společnosti z pohledu rozdílů mezi IFRS a CAS a budete tak mít představu o tom, jaké podklady je nutné připravit a jaké aktivity podniknout, aby reporting a výkaznictví proběhly včas, správně a s co nejnižší administrativní zátěží

Pokud tuto sérii doplníte kurzem zaměřeným na IFRS 16: účtování nájmů – základy, získáte ucelený přehled o všech podstatných a v praxi nejčastěji uplatňovaných pravidlech IFRS

Místo konání