Nejbližší školení

IFRS 9 v detailu – snížení hodnoty (impairment)
IFRS 9 v detailu – snížení hodnoty (impairment)
Nový způsob výpočtu a vykazování opravných položek z finančních aktiv (úvěry, pohledávky, cenné papíry apod.) je nejvýznamnější změnou, kterou přináší IFRS 9. Snížení hodnoty (impairment) představuje výzvu jak pro účetní oddělení, tak pro řízení rizik, ale i oddělení IT, které bude muset upravit systémy a sledovaná data.
Akademie HR: Novinky v pracovním právu – nejnovější judikatura a legislativa
Akademie HR: Novinky v pracovním právu – nejnovější judikatura a legislativa
Držet krok s legislativními změnami v pracovním právu není jednoduché. Významnou roli také hraje soudní praxe, která často řeší situace, na něž zákon výslovně nepamatuje. V rámci školení Vás proto seznámíme s tím nejdůležitějším, co se v oblasti pracovního práva v poslední době odehrálo.
Nově vydaný standard IFRS 16
Nově vydaný standard IFRS 16
Ing. Lucie Medřická
25. 10. 2019 (3 500,- Kč)
Seznámíte se s dopady, které bude mít nový standard na účtování leasingu podle IFRS. Budete moci lépe naplánovat svá strategická rozhodnutí, která se týkají nákupů a pronájmů dlouhodobých aktiv.
Reforma bezrizikových sazeb („IBOR reform“)
Reforma bezrizikových sazeb („IBOR reform“)
Ing. Šimon Kolář, FRM
30. 10. 2019 (3 500,- Kč)
Evropské nařízení BMR a rozhodnutí britského regulátora FCA dále nevyžadovat publikování sazby LIBOR povede ke změně způsobu stanovení, či dokonce ke zrušení a nahrazení některých mezibankovních sazeb typu IBOR (např. EURIBOR, PRIBOR či EONIA).
Oceňování a vykazování závazků ze zaměstnaneckých benefitů podle standardu IAS 19
Oceňování a vykazování závazků ze zaměstnaneckých benefitů podle standardu IAS 19
Ing. Viktor Brůžek
31. 10. 2019 (3 500,- Kč)
Seznámíme vás s klasifikací zaměstnaneckých benefitů podle regulace IAS 19 a představíme metody a principy, které by společnosti měly používat pro ocenění závazků plynoucích z dlouhodobých zaměstnaneckých požitků ve svém účetnictví.
Daňový pohled na marketingové aktivity – očima praxe i judikatury
Daňový pohled na marketingové aktivity – očima praxe i judikatury
Eva Lenzová, Ing. Hana Čuříková
31. 10. 2019 (5 900,- Kč)
Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při organizaci různých marketingových aktivit, a budete schopni identifikovat rizikové oblasti. Zaměříme se zejména na reklamní akce pořádané obchodními a výrobními společnostmi. Problematiku budeme ilustrovat na základě praktických zkušeností a na aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu.
IFRS 9 v detailu – klasifikace a ocenění
IFRS 9 v detailu – klasifikace a ocenění
Ing. Šimon Kolář, FRM
6. 11. 2019 (3 500,- Kč)
Oblast klasifikace a ocenění finančních nástrojů podle nového standardu IFRS 9 je klíčová pro všechny finanční instituce, ale i další podniky. Změny účetních pravidel vyžadují změny systémů, dat a obchodní strategie, a samozřejmě úpravu vykazování finančních nástrojů a jejich dopadu do výsledků společností. Jaké konkrétní problémy přináší přechod na IFRS 9?
Modul 3: Řízení rizik (FRM) v rámci Compliance
Modul 3: Řízení rizik (FRM) v rámci Compliance
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
7. 11. 2019 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 3
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
IFRS 17: Hlavní aspekty nového účetního standardu
Ing. Viktor Brůžek, Mgr. Martin Hrdý, FCCA
13. 11. 2019 (6 800,- Kč)
Chcete získat rychlý přehled o hlavních technických aspektech a praktických dopadech nového účetního standardu pro pojišťovny IFRS 17? Zajímají Vás novinky a změny ve standardu? Připravujete se na plánované změny v procesech a vykazování pojišťoven podle nového standardu? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Pak právě pro Vás je určeno toto školení.
Akademie HR: Analýza a reporting dat
Akademie HR: Analýza a reporting dat
Martin Matějka
14. 11. 2019 (6 800,- Kč)
Rozhodování na základě dat namísto intuice lze aplikovat i v oblasti řízení lidských zdrojů. Analýza HR dat vám pomůže identifikovat místa ke zlepšení stávajících procesů a postupů. Školení se zabývá jak principy koncepční práce s daty a definicí metrik v HR, tak nezbytnými technickými znalostmi pro základní analýzu dat.
IFRS 9 v detailu – zajišťovací účetnictví
IFRS 9 v detailu – zajišťovací účetnictví
PhDr. Vladimír Dvořák, FRM
14. 11. 2019 (3 500,- Kč)
Zajišťovací účetnictví podle nového standardu je některými společnostmi aplikováno již druhým rokem, proběhly audity a začíná se utvářet „běžná praxe“ na trhu v bankách i výrobních podnicích pro rozsah dokumentace, výpočet neefektivity, možnosti kvalitativního posouzení apod.
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů
Barbora Straková, Ing. Miroslava Prokešová
19. 11. 2019 (6 800,- Kč)
Pomůžeme vám pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích), jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky a postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu.
Účinný protikorupční program – proč ho mít a jak ho poznat?
Účinný protikorupční program – proč ho mít a jak ho poznat?
Štěpánka Černá, Tomáš Procházka
19. 11. 2019 (3 600,- Kč)
Stále rostoucí nároky na dodržování protikorupčních předpisů přináší nové výzvy v oblasti řízení rizika úplatkářství a korupce. Prostřednictvím praktických příkladů se dozvíte, jak zavést účinný protikorupční program, který bude mít rovněž pozitivní dopad na plnění strategických a obchodních cílů vaší společnosti.
Aktuárské školení pro neaktuáry
Aktuárské školení pro neaktuáry
Ing. Viktor Brůžek
20. 11. 2019 (6 800,- Kč)
Speciální kurz poskytne neaktuárským odborníkům z pojistného sektoru užitečné poznatky o pojistně-matematické práci, aby tuto oblast lépe pochopili a dokázali integrovat pojistně-technické úvahy do své práce, což zefektivní spolupráci mezi jednotlivými odděleními v rámci pojišťovny.
Akademie HR: Home office, pracovní cesty a další otázky související s místem výkonu práce
Akademie HR: Home office, pracovní cesty a další otázky související s místem výkonu práce
V dnešní době moderních technologií již není problém plnohodnotně pracovat z domova, v kavárně nebo kdekoliv, kde je signál. V rámci školení vám poradíme, jak přistupovat k home office, aby byla minimalizována související právní rizika, a zaměříme se i na další případy výkonu práce mimo běžné pracoviště.
Modul 4: Compliance kontroly a jejich zavedení
Modul 4: Compliance kontroly a jejich zavedení
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
22. 11. 2019 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 4
DPH u přeshraničních transakcí – příklady z praxe a novinky 2020
DPH u přeshraničních transakcí – příklady z praxe a novinky 2020
Hana Hašková, Petra Němcová
26. 11. 2019 (4 500,- Kč)
Díky příkladům obchodních transakcí z praxe získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH v zahraničním obchodě. Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb a dodání zboží do jiných zemí, a budete schopni definovat rizikové oblasti a navrhovat jejich řešení.
Regulatorní dopady související s regulací CRR / CRD IV / Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2020
Regulatorní dopady související s regulací CRR / CRD IV / Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2020
Chcete zlepšit kvalitu a správnost regulatorních výkazů COREP a FINREP do ČNB podle aktuální a nové metodiky? Dozvědět se, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti se specialisty? Potřebujete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?
Zajištění kurzových rozdílů z úvěrů v realitních společnostech
Zajištění kurzových rozdílů z úvěrů v realitních společnostech
PhDr. Vladimír Dvořák, FRM
28. 11. 2019 (3 500,- Kč)
Real estate společnosti již tradičně používají koncept zajišťovacího účetnictví pro úvěry v cizí měně. Výsledkem je vyhlazení dopadu přecenění cizoměnových úvěrů na výsledovku. V roli poradců i auditorů se seznamujeme s řadou způsobů, jak k zajišťovacímu účetnictví společnosti přistupují. Někdy správně, jindy souladu dokumentace či testu s účetními standardy dosaženo není.
Služby ve skupině a jejich daňová úskalí
Služby ve skupině a jejich daňová úskalí
Ing. Petr Bruštík, Olga Těhlová, Soňa Saidlová
28. 11. 2019 (5 900,- Kč)
Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb v rámci skupiny. Zaměříme se na převodní ceny vč. konceptu sdílení nákladů.Seznámíte se se situacemi, kdy může poskytování služeb vést ke vzniku stálé provozovny a kdy mohou být platby za služby předmětem srážkové daně.Problematiku budeme demonstrovat na aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu a na praktických příkladech.
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2020
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2020
Ing. Naďa Waldeckerová, Ing. Šimon Kolář, FRM
10. 12. 2019 (25 000,- Kč)
Dvoudenní workshop je zaměřený na kapitálovou přiměřenost, likviditu, páku, zatížená aktiva, nevýkonné expozice, expozici s úlevou, obezřetnostní konsolidaci a další.
Úskalí odložené a efektivní daně v českém účetnictví i v IFRS
Úskalí odložené a efektivní daně v českém účetnictví i v IFRS
Eliška Tlučhořová
11. 12. 2019 (6 800,- Kč)
Náš jednodenní seminář vám pomůže pochopit princip fungování odložené daně v českém účetnictví i v IFRS.
Akademie HR: Řízení zaměstnanecké zkušenosti
Akademie HR: Řízení zaměstnanecké zkušenosti
Kateřina Coops
12. 12. 2019 (6 800,- Kč)
Stejně jako řídíme očekávání a zkušenosti našich zákazníků, je dnes kladen velký důraz na pozitivní zkušenosti našich zaměstnanců. Jen tak můžeme v důsledku dosáhnout toho, abychom dodávali ty nejlepší služby a vytvářeli konkurenceschopné produkty.
Modul 6: Digitalizace a transformace Compliance
Modul 6: Digitalizace a transformace Compliance
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
17. 12. 2019 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 6
Akademie HR: Pracovněprávní minimum pro personalisty i management
Akademie HR: Pracovněprávní minimum pro personalisty i management
Jak postupovat při náboru zaměstnanců, jakým způsobem s nimi jednat v průběhu pracovního poměru a jak řešit různé problematické situace? V rámci školení vám poskytneme základní přehled o českém pracovním právu, zaměříme se na časté chyby a doporučíme praktické postupy.
 Modul 7: Jak vybudovat Compliance
Modul 7: Jak vybudovat Compliance
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
28. 1. 2020 (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 7
Akademie HR: Odměňování zaměstnanců a problematika rovného zacházení
Akademie HR: Odměňování zaměstnanců a problematika rovného zacházení
V době nízké nezaměstnanosti zaměstnavatelům nezbývá než motivovat zaměstnance atraktivním odměňováním. Při nastavování odměňovacích schémat je však potřeba respektovat mnohá právní omezení. Významným limitem je i povinnost rovného zacházení. Poradíme, jak k odměňování zaměstnanců přistupovat a čemu se vyhnout, aby bylo minimalizováno riziko sankcí.
Modul 8: Řízení Compliance oddělení a reporting
Modul 8: Řízení Compliance oddělení a reporting
Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM
25. 2. 2020 (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 8
Akademie HR: Problematické aspekty ukončení pracovního poměru
Akademie HR: Problematické aspekty ukončení pracovního poměru
Ukončení zaměstnávání představuje jeden z nejtěžších úkolů zaměstnavatele – je potřeba vyhovět přísným požadavkům právních předpisů i soudní judikatury. Nesprávným ukončením pracovního poměru zaměstnavatel riskuje vleklý soudní spor a rozsáhlé finanční náklady. Během školení se s vámi podělíme o naše praktické zkušenosti a poradíme, jak se vyvarovat nejčastějších chyb.
Modul 9: Leadership v Compliance
Modul 9: Leadership v Compliance
Program KPMG Compliance Manager: Modul 9
Transformace zákaznické zkušenosti
Transformace zákaznické zkušenosti
Ing. Lucie Pivoňková, Jan Klimeš, Lukáš Cingr
7. 4. 2020 (7 300,- Kč)
Žijeme ve věku zákazníka. Ten dnes čeká více za méně a cena pro něj už není vždy rozhodujícím faktorem. Zkušenost je populární. Mluví se o ní v boardroomech, na Facebooku, někdy se na ni koukáme na YouTube. Co to ale vlastně je? Jak se zkušenost řídí? Jak ji transformovat? To jsou otázky, na které odpovíme na tomto interaktivním školení.
Akademie HR: Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí v praxi
Akademie HR: Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí v praxi
Situace na trhu práce nutí zaměstnavatele hledat své pracovníky i za hranicemi. Se zaměstnáváním cizinců je však spojena řada povinností. Ty pro vás přehledně shrneme a podělíme se i o praktické zkušenosti s vyřizováním potřebných povolení a praxí správních orgánů. Rozebereme také problematiku vysílání zaměstnanců do zahraničí, ať už k poskytování služeb, nebo v rámci nadnárodních koncernů.
Akademie HR: Rizika spojená s outsourcingem – jak se vyhnout švarcsystému i zastřenému agenturnímu zaměstnávání
Akademie HR: Rizika spojená s outsourcingem – jak se vyhnout švarcsystému i zastřenému agenturnímu zaměstnávání
Správně nastavený outsourcing může být velmi užitečným nástrojem, je však svázán přísnou právní regulací. Mezi legálním outsourcingem a švarcsystémem či zastřeným agenturním zaměstnáváním, za které hrozí milionové pokuty, vede velmi tenká hranice.
Akademie HR: Zpracování osobních údajů a možnosti monitoringu zaměstnanců
Akademie HR: Zpracování osobních údajů a možnosti monitoringu zaměstnanců
Monitoring zaměstnanců i nakládání s jejich údaji jsou svázány přísnými pravidly. Za jejich porušení hrozí zaměstnavateli citelné sankce. Školení vám pomůže se v této složité problematice zorientovat. Podělíme se s vámi o praktické zkušenosti a postřehy z aktuálních rozhodnutí kontrolních orgánů. Zaměříme se i na dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).